Menu
JenProCestovatele
Tipy pro cestovatele

6 typů pobytů cizinců v České republice. Pozvěte si sem své blízké

Redakce

Redakce

29. 8. 2014

Seznámila jste se s cizincem a chtěla byste s nám strávit delší čas na území České republiky nebo by za vámi rádi přijeli na delší čas vaši přátelé z ciziny? Seznámíme vás s možnostmi pobytu cizinců v České republice.

Zdroj: Shutterstock.com

Zdroj: Shutterstock.com

Vízum, trvalý pobyt, krátkodobý pobyt, přechodný pobyt… Co to všechno vlastně znamená a pro koho to je?

Hlášení pobytu

Občané EU můžou v Česku pobývat bez ohlášení 30 dní, potom je třeba svůj pobyt nahlásit cizinecké policii v místě pobytu.

Občané tzv. třetích zemí se musí cizinecké policii ohlásit do 3 pracovních dnů.

Za cizince může tyto povinnosti splnit také ubytovatel.

Přechodný pobyt

Pokud občan EU hodlá žít v ČR déle než 3 měsíce, musí Ministerstvu vnitra, konkrétně odboru azylové a migrační politiky podat Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie. Formulář najdete na stránkách www.mvcr.cz.

K vyplněnému formuláři přiloží platný originál nebo úředně ověřenou kopii cestovního dokladu, dokladu potvrzujícího účel pobytu (zaměstnání, podnikání, jiná výdělečná činnost, studium), dokladu o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost), dokladu o zajištění ubytování na území ČR a 1 aktuální fotografii. Nezapomeňte, že všechny dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.

Ministerstvo vnitra vydá potvrzení o přechodném pobytu do 30 dnů a automaticky přidělí i rodné číslo.

Trvalý pobyt

O trvalý pobyt může cizinec žádat po 5 letech pobytu v ČR. Pokud jde o rodinného příslušníka občana EU, pak lze žádat již po 2 letech (ale musí být alespoň 1 rok příbuzní).

K formuláři žádosti, kterou najdete na stránkách Ministerstva vnitra, cizinec přiloží cestovní doklad nebo průkaz totožnosti, doklad potvrzující splnění podmínky 5 (2) let nepřetržitého přechodného pobytu, 2 fotografie, doklad o zajištění ubytování, případně i doklad potvrzující skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie. Ve většině případů je vyžadován také doklad o znalosti českého jazyka.

Ministerstvo vnitra má 60 dnů na to, o žádosti rozhodnout. Průkaz o povolení k trvalému pobytu si cizinec musí vyzvednout osobně. Jde o veřejnou listinu v českém jazyce a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. Vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území ČR. Průkaz platí 10 let a lze i opakovaně prodloužit.

Současně s vydáním Potvrzení MV ČR automaticky sdělí Všeobecné zdravotní pojišťovně den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu. Cizinec je tímto dnem zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, takže je účastníkem českého zdravotního pojištění (s platbami a podmínkami jako občané ČR).

Krátkodobý pobyt bez vízové povinnosti

Cizinci ze třetích zemí tzv. bílého seznamu (najdete na stránkách MV ČR) můžou v shengenském prostoru pobývat maximálně 90 dní v rámci každých 180 dní. Doba pobytu ve všech státe Schengenu se sčítá. Po tuto dobu nesmí vykonávat výdělečnou činnost, jinak musí zažádat o vízum.

Krátkodobá víza

Jednotné schengenské vízum opravňuje k pobytu do 90 dnů. Cizinec ho získá na konzulárním úřadě ČR v zahraničí, který by jej měl vydat do 15 dnů od podání žádosti. Česká republika musí být buď jediným cílem cesty, hlavním cílem cesty, nebo prvním cílem cesty, pokud nelze hlavní cíl jednoznačně určit.

Dlouhodobé vízum

Vízum k pobytu nad 3 měsíce vydává do 90 dní od podání žádosti Ministerstvo vnitra ČR na žádost cizince. Musí prokazovat nejen důvod pobytu (např. zaměstnání, podnikání, studium či výzkum), ale také finanční prostředky k pobytu a zajištění ubytování po dobu pobytu. K žádosti připojí 2 aktuální pasové fotografie. Ministerstvo navíc může požadovat i doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů a lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí. Před vyznačením víza je navíc třeba předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, případně doklad o jeho zaplacení.

Dlouhodobý pobyt

Zažádat o povolení dlouhodobého pobytu může cizinec, který splnil podmínky pro udělení dlouhodobého víza a hodlá na území ČR pobývat déle než 6 měsíců. Žádost je nutné podat osobně na Ministerstvu vnitra. Délka povoleného pobytu se stanovuje podle účelu pobytu a lze i opakovaně prodloužit.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

6 typů pobytů cizinců v České republice. Pozvěte si sem své blízké